Algemene voorwaarden

Opgesteld 10 juli 2014
Door Ton Jansen Ingeschreven
in register van KvK onder nr. 81689446.

Artikel 1.
Aansprakelijkheid.
A: Geen aansprakelijkheid wordt geaccepteerd voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van participanten, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de Vivencia’s.
B: Als de Vivencia niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de participant op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is de participant verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de betreffende Biodanza facilitator .
C: Indien de cursus in wederzijdse overeenstemming met de participant wordt afgebroken zal het resterende openstaand bedrag waarvan nog geen lessen zijn genoten naar verhouding worden terugbetaald. De participant wordt dan na deze afgesloten actie uitgesloten van verdere deelname aan de volgende Vivencia’s/workshops/themaweekends tenzij anders overeengekomen met de dienstdoende facilitator.

Artikel 2.
Uitsluiting:
Uitsluiting van verdere deelname, wanneer de participant zich onbehoorlijk in de groep gedraagt.
Een participant kan ten alle tijden worden uitgesloten van verdere volgende Vivencia’s wanneer naar mening van de dienstdoende facilitator de participant zich onbehoorlijk gedraagt in de groep.
Bij beëindiging van de overeenkomst treedt dan automatisch de in vernoemde artikel 1C geldende regel in werking.

Artikel 3.
Verplichtingen van de participant tijdens workshops of themaweekends
De participant die zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een
workshop/ /themaweekend daardoor wordt bemoeilijkt, kan door de dienstdoende facilitator van de workshop/themaweekend worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de participant.

Artikel 4.
Klachtenbehandeling.
Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst moet zo spoedig mogelijk worden gemeld bij de dienstdoende facilitator, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Als een tekortkoming niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na de workshop/cursus/themaweekend schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij de dienstdoende facilitator. U krijgt daarop binnen 30 dagen schriftelijk een inhoudelijke reactie.

Artikel 5.
Betaling
Om deel te kunnen nemen aan vivencia’s/workshop/themaweekend dient de betaling vooraf te worden uitgevoerd zoals is overeengekomen met de dienst doende facilitator.
Bij ontbinding van de overeenkomst treedt artikel 1C/ 3 in werking.
 
 
 
 
 
 

Privacy beleid Biodanzametton

Biodanzametton
Biodanzametton is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
U kunt via mijn persoonlijke website www.biodanzametton.nl contact opnemen via de link http://www.biodanzametton.nl/contact.html
Ton Jansen is de Functionaris Gegevensbescherming van Biodanzametton.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Biodanzametton verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Geslacht
 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • ICE (In Case of Emergency) gegevens.
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het contactformulier: http://www.biodanzametton.nl/html/contact.html dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Biodanzametton verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 1. Geslacht:
  Om enigszins zicht te hebben op de balans tussen het aantal deelnemende mannen en vrouwen in de groep.
 2. Voor- en achternaam:
  Om u als lid te kunnen onderscheiden van elkaar en u ook persoonlijk bij naam te kunnen noemen bij een persoonlijke ontmoeting.
 3. Geboorte datum:
  Om de samenstelling van de groep te kunnen monitoren en de Biodanza Vivencia’s hierop te kunnen aanpassen.
 4. Adres, woonplaats en postcode:
  Om vergeten persoonlijke bezittingen naar uw woonadres te kunnen versturen. Om evt. naar u een persoonlijke kaart of brief te kunnen versturen voor een speciale gelegenheid. Dit adres wordt nooit gebruikt voor reclamedoeleinden.
 5. Telefoon nummers:
  Om u direct te kunnen bereiken in het geval van een last minute aanmelding, annulering of niet doorgaan van de Biodanza Vivencia b.v. door ziekte van de facilitator of door andere onvoorziene oorzaken.
 6. E-mailadres:
  Om u de nieuwsbrief, de bevestiging, uitnodiging of andere berichten te kunnen versturen en (evt. op verzoek) lid te kunnen maken van de betreffende (openbare en/of besloten facebook-of app groep).
 7. ICE (In Case of Emergency) gegevens:
  Deze worden bewaard om bij calamiteiten direct de achterban te kunnen waarschuwen wanneer u als Biodanza lid niet direct meer aanspreekbaar bent.
 8. Bijhouden van aanwezigheid, evt. feedback (indien van toepassing) n.a.v. een bezoek van een bijeenkomst.
  Dit is om adequaat vragen te kunnen beantwoorden en situaties beter te kunnen begrijpen en te beoordelen.
 9. lidmaatschap openbare / besloten facebookgroep/ app groepen:
  Of u lid bent / wilt blijven van één van onze Biodanza facebook of app groepen en zodoende gemakkelijk op de hoogte gehouden wilt worden van de diverse evenementen.
 10. Als Biodanza lid kunt u zich informeren:
  Betreffende de algemene voorwaarden en het privacy beleid, zoals is beschreven onder de tab “algemene voorwaarden” in mijn persoonlijke Biodanza website: www.biodanzametton.nl
 11. Door gebruik te maken van de registratie, op de Biodanza website, om lid te worden:
  Geeft u aan ons privacy beleid te hebben gelezen, hier aan mee te werken en te accepteren.

Ik ga discreet (in woord en beeld) om met de (persoons)gegevens van de Biodanza leden, wat ik ook van de Biodanza leden onderling zelf verwacht.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Biodanzametton neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Biodanzametton) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Biodanzametton bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van de persoonsgegevens:
Alle geregistreerde gegevens worden bewaard voor de periode:
-Gedurende de lidmaatschap periode.
-Bij opzegging van het lidmaatschap worden de persoonsgegevens binnen 4 weken gewist.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Biodanzametton verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Biodanzametton gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Biodanzametton en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via het contactformulier: http://www.biodanzametton.nl/html/contact.html
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Biodanzametton wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Biodanzametton neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via: http://www.biodanzametton.nl/contact.html
Biodanzametton heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall van Norton Security Premium.